Bài viết

Tập đoàn PAN thực hiện chương trình đánh giá môi trường - xã hội thường niên 2018

Từ ngày 10/1 – 25/1/2019, Tập đoàn PAN thực hiện chương trình đánh giá Môi trường - Xã hội thường niên tại các công ty thành viên trong Tập đoàn. 

Chương trình thường niên này nhằm đánh giá sự tuân thủ các quy định luật pháp, các cam kết với nhà đầu tư, khách hàng về môi trường, an toàn, lao động và trách nhiệm xã hội của các công ty. Nội dung đánh giá năm 2018 còn bao gồm đánh giá việc thực hiện các yêu cầu của Chính sách bảo trợ ADB – một trong những tiêu chuẩn mà PAN cam kết tuân thủ trong năm 2018. Tham gia chương trình đánh giá có các chuyên viên Phát triển bền vững của Tập đoàn PAN và các điều phối viên phát triển bền vững tại các công ty. Trong những năm qua, hoạt động đánh giá Môi trường – Xã hội thường niên được duy trì nghiêm túc đã giúp các công ty thành viên ngày càng tuân thủ và đáp ứng tốt hơn các thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế.

Chương trình đánh giá môi trường xã hội trên đây nằm trong chiến lược Phát triển bền vững mà Tập đoàn PAN đang theo đuổi, với mục tiêu thiết lập một hệ thống quản trị các vấn đề môi trường, xã hội một cách toàn diện và chuyên nghiệp. Hoạt động đánh giá thường niên này cũng phù hợp với các thông lệ tốt trên thế giới về sản xuất bền vững, tăng trưởng và đầu tư xanh. 


Đánh giá môi trường xã hội là một yêu cầu nằm trong Bộ nguyên tắc sản xuất do Tập đoàn PAN ban hành và áp dụng nội bộ ở công ty thành viên.

Nguồn: The Pan Group

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục: